USB Dumper 2.0 – Tự động sao lưu dữ liệu từ USB vào PC

Sau khi download và giải nén, các bạn mở file dump.ini để thiết lập các tùy chọn. Tại đây, mục backup là đường dẫn chứa thư mục trên ổ cứng để sao lưu dữ liệu từ USB vào đó (đường dẫn này phải dẫn đến một thư mục đang có).

Kích hoạt file dump.exe trước khi cắm USB.

Mỗi khi kết nối USB vào máy tính có USB Dumper đang hoạt động, phần mềm sẽ tự động tiến hành sao lưu toàn bộ dữ liệu có trên USB vào đường dẫn đã được thiết lập. Thư mục chứa dữ liệu backup sẽ được đặt tên theo ngày sao lưu
Download: http://www.box.net/shared/hj5pecjut9

%d bloggers like this: