Tiền Việt Nam qua các thời kỳ

20 xu:

5 hào:

1 đồng:

2 đồng:

Dưới đây là hình tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950:

20 xu (1948):

50 xu (1948):

1 đồng (1947):

5 đồng (1946):

5 đồng (1947):

Các mệnh giá trung bình:

10 đồng (1948):

20 đồng (1946):

20 đồng (1947-1948):

 

50 đồng (1947):

50 đồng (1948-1949):

100 đồng (1946-1947):

100 đồng (1948):

100 đồng (1949):

200 đồng (1950):

500 đồng (1949):

Tiền việt nam thời xưa 1964

10 đồng (1948):

20 đồng (1946):

20 đồng (1947-1948):

50 đồng (1947):

50 đồng (1948-1949):

Tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950:

20 xu (1948):

50 xu (1948):

1 đồng (1947):

5 đồng (1946):

5 đồng (1947):

Những tờ bạc năm 1956

Tiền giấy lưu hành ở miền Nam Việt Nam năm 1964

Tiền giấy lưu hành ở miền Nam Việt Nam năm 1970

Tiền giấy lưu hành ở Việt Nam năm 1972

Tiền hiện nay


%d bloggers like this: