UPLOAD

Để upload, chia sẻ dữ liệu đến tác giả, Vui lòng Vào đây, nhập Password là: 123 và Login, sau đó tiến hành upload tài liệu. Lưu ý: tài upload có dung lương nhỏ hơn 75 MB.

%d bloggers like this: